วีซ่าอังกฤษ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มวีซ่าอังกฤษ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » วีซ่าอังกฤษ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มวีซ่าอังกฤษ หลายคนอยากไปประเทศอังกฤษ หรือเมืองผู้ดี ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยว เรียนหนังสือ และทำงาน ทำธุรกิจ นอกจากนั้นการเดินทางไปดูบอลที่อักฤษ ก็เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน แน่นอนครับก่อนเดินทางเราต้องขอวีซ่า อังกฤษ ก่อน เรามีศึกษาด้วยกันว่า วีซ่าอังฤษ ต้องทำอย่างไรบ้าง

วีซ่าอังกฤษ เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มวีซ่าอังกฤษ

สิ่งที่ต้องมีในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

– ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า

– หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

– ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

2. ใบคำร้องขอวีซ่า “Visa Form”

โหลดที่นี่ >>> http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/?langname=Thai&displaypopup=Yes
–  กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

3. รูปถ่าย

– ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 3 ใบ

4. เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

– ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน

– ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

– สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่ถึง
ขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง
หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

• กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
สมรสยืนยัน

• ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

• กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

– ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย

ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

– ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

– สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่ถึง
ขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง
หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

• กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
สมรสยืนยัน

• ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

• กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

– ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย

ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

– แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ

– และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน
การค้าของผู้อุปการะ ( บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง )

– ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชนหรือสูจิบัตร 1 ชุด

– สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ของบิดา / มารดา ฝากมา
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6
เดือน ถ้าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่
นำมายื่น ตัวจริง หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

5. เอกสารอื่นๆ

–  สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

–  ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในอังกฤษ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ

–  กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุ
ถึงสถานที่ที่พัก ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือเชิญ / ผู้เชิญ ระยะเวลาในพำนักวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และ หลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน

–  หรือ ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

–  ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ  วงเงินขั้นต่ำ 1,500,000.00 บาท

หมายเหตุ  :

–  โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการขอวีซ่า

–  กรณีผู้เดินทางมีอายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย

–  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา
ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดง
ความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต
โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือ
ขอแบบฟอร์มจากการหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็นต์

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดียเป็นศูนย์ที่บริหารและดำเนินงาน
โดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์            แผนกวีซ่า 0-2800-8050            โทรสาร 0-2254-9579

เวลาทำการ         จันทร์ – ศุกร์       เวลา 08.30 – 15.00 ยื่นวีซ่า

เวลา 15.00 – 16.30 รับวีซ่า

*** ระบบการยื่นวีซ่าอังกฤษแบบใหม่ ต้อง สแกนลายนิ้วมือ  ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาแสดงตนที่หน่วยยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง,2 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน         3,685 บาท / ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ เข้า-ออก หลายครั้ง 1 หรือ 2,ปี                         11,825 บาท / ท่าน

วีซ่าแบบธุรกิจ                                                                              3,685 บาท / ท่าน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ชำระเป็นดราฟท์หรือเช็คของธนาคาร

สั่งจ่าย “British Embassy Bangkok”

และ โปรดเตรียมเงินสด  สำหรับชำระค่าบริการของสำนักงานวีซ่าออสเตรเลีย

ผู้ใหญ่                            ค่าบริการ  535 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี           ค่าบริการ  375 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม

*** ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต ***

เวลาดำเนินการ 3 – 5   วัน  ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต )

ที่มาบทความ
http://www.thetalenttravel.com

แชร์เรื่อง การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด

ที่มา http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=347990&topic_id=353204

เพิ่งไปทำวีซ่า อังกฤษมา เริ่มจากการกรอกเอกสาร โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่เวป

http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการกรอกก็มี หนังสือเดินทาง ที่อยู่ที่อังกฤษ(ถ้ามี) อีเมล เป็นต้น
การกรอกเอกสารก็ไม่ยากค่ะ พอดีเจอเวปตัวอย่างแนะนำอย่างละเอียดยิบ พร้อมตัวอย่างประกอบ

life in the uk อยู่อย่างไรในอังกฤษ

http://aphrodite-life-in-england.blogspot.com/2011/08/uk-visa-1.html

สำหรับการกรอกออนไลน์(ยังกะทำข้อสอบ 104 ข้อ) ถ้ากรอกยังไม่เสร็จสามารถบันทึกข้อมูลไว้แล้วมากรอกต่อทีหลังได้
ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ 7 วัน โดยส่งรหัสมาให้ในอีเมล แต่ถ้าครบกำหนด 7 วัน

หลังจากกรอกเสร็จก็พิมพ์เอกสารมาลงลายมือชื่อเตรียมยื่น

แบบฟอร์มขอวีซ่า ที่กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมาพร้อมลงลายมือชื่อ

หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก (ที่มีรูปถ่าย วันเดือนปี นั่นนี่)

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

หนังสือรับรองการทำงาน เงินเดือน และได้รับการอนุมัติวันลาตามช่วงเวลาที่จะไปท่องเที่ยว(ของเราพิมพ์ 3 อย่างในฉบับเดียวกันเลยให้นายลงนาม)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน(ตอนไปยื่นเค้าจะถามนะว่าจะเอาสมุดบัญชีเล่มจริง

แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย British Embassy Bangkok ราคา 3900 บาท (ซื้อในตึกได้ที่ธนาคารนครหลวงชั้น 1 ค่าธรรมเนียม 20 บาท)

เอกสารอื่นๆ การจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก

============

เอกสารยื่นได้ที่ บริษัท VFS อาคาร Regent House ใกล้สถานี BTS ราชดำริ
ของเรานัดไว้ 13.30 น. ก็ไปนั่งรอแถวๆ นั้นพอสักบ่ายโมง จนท.ก็มาเชิญคิวนัดบ่ายโมงครึ่ง
เราก็แว้บเข้าไปยื่นบัตรเลย ตรงนี้จะมี รปภ.ตรวจค้นแสกนเนื้อตัวกระเป๋าพร้อมกับปิดโทรศัพท์มือถือ
พร้อมรับบัตรคิว เคาน์เตอร์ 2 ไปยื่นเอกสารวันจันทร์คนน้อย แอร์เย็นมากยังกะห้องดับจิต
เข้าไปนั่งรอสัก 5 นาที จนท.ก็เดินมาถามว่ามีคิวเคาทเตอร 2 อีกมั้่ยคะ ของเราอีก พอดี๊พอดี
จนท.จะตรวจเอกสารนั่นนี่มีค่าใช้จ่ายคือ ค่า SMS 75 บาท เราขอให้ส่งเอกสารคืนทาง EMS 200 บาท
เสร็จแล้วรับบัตรคิวที่ รปภ. เพื่อเข้าห้องดับจิตอีกหลืบหนึ่ง
ได้บัตรคิวแล้วก็มานั่งฮัมเพลง รักเธอที่สุดในโลก ของ illslick คอย ยังไม่ทันจบเพลงก็ถึงคิว
คุณเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารชวนคุยถามไถ่นั่นนี่มีแฟนหรือยัง(เอ๊ะ!! อันนี้ไม่ใช่แระ)
และก็ถ่ายรูป มองกล้องนั้น กล้องนี้ สแกนนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
เป็นอันจบ เสร็จสิ้นกระบวนการ

สิริรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่ยื่นเอกสารจนวันได้รับเอกสารคืน

วันที่ 18 มิ.ย. ยื่นเอกสาร เย็นวั้นก็จะมีอีเมลและ sms จาก VFS แจ้งมาว่า คำขอวีซ่าของเรา has been dispatched to the British Embassy on 18/06/2012 for processing แล้วนะยะ

วันที่ 28 มิ.ย. THAILAND APPLICANTS: your documents can be collected from VFS within 2 working days, if you paid a courier fee your documents will be sent to you.

วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. ได้รับเอกสารส่งถึงมือที่ จว.ยะลา

ภายในห้องรอ มีห้องถ่ายรูป และบริการถ่ายเอกสารให้ด้วย ถ่ายรูป 250 บาท ถ่ายเอกสาร 3 บาท/แผ่น

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.