มหกรรมคอนเสิร์ต วันแม่แห่งชาติ 2556 โดย สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » กิจกรรมคนไทยในต่างแดน » มหกรรมคอนเสิร์ต วันแม่แห่งชาติ 2556 โดย สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า

มหกรรมคอนเสิร์ต วันแม่แห่งชาติ 2556 โดย สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า ขอบคุณข่าวประกาศจากพี่ชาตรี ศรีอ่อน สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า ด้วยครับ

สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า
6239 Pale Pavilion Ave, Las Vegas, NV 89139 12 มิถุนายน 2556

เรียน บรรณาธิการที่นับถือ

ทาง “สมาพันธ์ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า” จะจัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ต” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 นี้ ที่ Gold Coast Casino & Resort ห้อง Nevada Ball room ลักษณะเป็นงานบอลรูม (Black Tie Party)
โดยมีลักษณะของงานดังนี้คือ

1.ทางสมาพันธ์ได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย พณฯ เอกอัครราชทูต ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประจาประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นประธานในพิธี

2. ทางสมาพันธฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยทูตทหารบก ประจากรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรองประธานในพิธี

3.มีการขับร้องเพลงปลุกใจ และเพลงอื่นๆ โดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และคณะนายทหาร ซึ่งเป็นศิษย์เก่านายร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกจานวนหนึ่ง ดังเช่น
พันเอกสุวพจน์ จุลกทัพพะ (หน.สปช.ทบ.)
พันเอกภูมิทัรรศน์ บัวทอง (ผู้ช่วยผู้อานวยการกองวิชาการและคอมพิวเตอร์, สานักตรวจสอบภายในทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย)
3.1 มีนักร้องรับเชิญกิติมศักดิ์จากลาสเวกัสร่วมขับร้อง
3.2 การแสดงนาฎลีลาจาก ชุมชนไทยลาสเวกัส
3.3 มีลีลาศราวงสลับรายการ

4. รายได้จากการจาหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่าย ทางสมาพันธ์ จะมอบสมทบทุนทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือทหารพิการจากการปฎิบัติหน้าที่ ของประเทศไทย
และในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 “มหกรรมคอนเสิร์ต” จะมาทาการแสดงต่อที่ ลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี คุณปกรณ์ พงศ์ธาราธิก เป็นผู้รับผิดชอบ สถานที่ ทางคุณ ปกรณ์ พงธาราธิก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม คุณปกรณ์ พงศ์ธาราธิก แต่เพียงผู้เดียว ได้ที่เบอร์โทร 626-833-4525

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา ประชาสัมพันธ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา
ขอแสดงความนับถือ
ศิวพร ศรีสกุล
(เลขา สมาพันธ์ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า)

มหกรรมคอนเสิร์ต วันแม่แห่งชาติ 2556 โดย สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า

มหกรรมคอนเสิร์ต วันแม่แห่งชาติ 2556 โดย สมาพันธ์ ไทย-อเมริกัน ลาสเวกัส เนวาด้า

วันแม่ 2556 ลาสเวกัส

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.