Living Wills คืออะไร และมีความมายต่อเราอย่างไร | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในต่างแดน » Living Wills คืออะไร และมีความมายต่อเราอย่างไร

Living Wills คืออะไร และมีความมายต่อเราอย่างไร

บทความจาก พี่แหวน ยูท่าห์

By Waen Roll, CPA February 15, 2015.

https://www.facebook.com/wroll

Living Wills คืออะไร และมีความมายต่อเราอย่างไร

Living Wills คืออะไร และมีความมายต่อเราอย่างไร

เอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของเรา ว่าเราต้องการ อะไรบ้าง และไม่ต้องการอะไรบ้าง กรณีที่เราไม่สามารถ สื่อสารกับใครหรือบอกกล่าวกลับใครได้ เช่น วาระสุดท้ายของชีวิต หรือป่วยหนัก พูดไม่ได้.

บางรัฐอาจจะเรียกต่างกันออกไป แต่จุดประสงค์จะคล้าย ๆ กัน. เอกสารและความต้องการตัวนี้ เป็นคนละส่วนกับ ทรัส (กองทุนที่รวบรวมเกี่ยวกับมรดก หลังจากที่เสียชีวิต).  เอกสารตัวนี้เกี่ยวกับ เรื่องการจัดการเกี่ยวกับ การเจ็บป่วยทุกคลภาพ โดยตรง.

เราสามารถ เขียนสิ่งที่เราต้องการไว้ทุกอย่างได้ ว่าเราต้องการแบบไหน ถ้าเราเสียชีวิต จะเผา หรือ ฝัง หรือ บริจาค อวัยว่ะ และให้ใครมีหน้าที่จัดการ สารพัดข้อมูลที่เราสามารถ ระบุได้.

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ การจัดการเกี่ยวกับตัวเรา เราใช้ a durable power of attorney for health care. เอกสารตัวนี้ จะระบุชื่อที่คุณไว้ใจให้จัดการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคุณได้ เรียกว่า healthcare agent (sometimes called an attorney-in-fact for health care, health care proxy, or surrogate) บุคคลคนนี้มีหน้าที่เลือกประเภทของ การรักษาพยาบาล สถานพยาบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นในนามของคุณ.

คนที่จะทำเอกสารตัวนี้ได้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติทางกฏหมายที่สามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้

สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้ ตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่..เอกสารตัวนี้จะมีผล เมื่อแพทย์ระบุว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้ตามแพทย์วินิจฉัย

เอกสารตัวนี้สิ้นสุดเมื่อคุณยกเลิก , การหย่าร้าง, ศาลสั่ง, และเมื่อคุณเสียชีวิต

ที่มา http://www.nolo.com/products/quicken-willmaker-plus-wqp.html?utm_campaign=estateplanningpages&utm_medium=html-containter-bottom&utm_source=nolo-content&utm_content

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.